Middle Mountain Bikers Třebenice
Fotogalerie

Specialized Rallye Sudety 2011Poslední švih 2011Úvodní stránka  »  Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Spolek MMB Třebenice, z.s., IČO: 04627458, se sídlem Loucká 190, 411 13 Třebenice, zaspaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl L9788, (dále jen „Spolek“), zpracovává osobní údaje v souvislosti s organizováním cyklistického závodu Kolmo kolem komína. Spolek zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů zejména zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

Spolek je ve smyslu Zákona a Nařízení správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje, jméno, příjmení, datum narození, telefon, e-mail a číslo bankovního účtu, v souvislosti s organizací cyklistických závodů Kolmo kolem komína, tj. zejména za účelem přípravy startovní listiny, startovních čísel, za účelem zpracování výsledkové listiny, vyhlašování a předání cen, pro statistické účely. V souladu s Nařízením Spolek MMB Třebenice, z.s. zajišťuje, aby veškeré zpracování osobních údajů probíhalo v souladu s právními předpisy. 
Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné Spolkem na základě plnění smluvního vztahu, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu ke zpracování osobních údajů pro marketingové účely. 

1. JAKÉ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Údaje subjektu údajů

A) Jméno a příjmení 
Zpracováváme pro: Registrace závodu, výsledky závodu
Kde zpracováváme: www.mmbtrebenice.cz

B) Datum narození
Zpracováváme pro: Identifikaci uživatele
Kde zpracováváme: www.mmbtrebenice.cz

C) Telefon
Zpracováváme pro: Identifikace uživatele, komunikace s uživatelem
Kde zpracováváme: www.mmbtrebenice.cz  

D) E-mail
Zpracováváme pro: Identifikace uživatele, komunikace s uživatelem
Kde zpracováváme: www.mmbtrebenice.cz

E) Číslo bankovního účtu
Zpracováváme pro: provedení platby v souvislosti s registrací na závod
Kde zpracováváme: www.mmbtrebenice.cz  

2. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Spolek Vaše osobní údaje zpracovává pro tyto účely:

- Plnění smluvního vztahu
- Evidence účastníků v závodě
- Evidence výsledků v závodě Kolmo kolem Komína
- Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb
- Zasílání informací o sportovních závodech a jiných obdobných závodech
- Účetní a daňové účely
- Reklamní a marketingové účely
- Plnění ostatních zákonných povinností

3. KDY MUSÍME MÍT KE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOUHLAS
Ke zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely a zpracování čísla bankovního účtu musíme získat Váš souhlas.

4. SEZNAM ZPRACOVATELŮ
Spolek je oprávněn poskytovat Vaše osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem organizace závodů. Jedná se o tyto kategorie příjemců:

- Časomíra Stopnito.cz

5. DOBA UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace organizace závodů Kolmo kolem komína a dále po dobu, po kterou je Spolek povinen jakožto správce uchovávat podle obecně závazných pravidel předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas.

6. INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, pak na Základě zákona a Nařízení máte práva:
  1. právo vznést u Organizátora námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to prostřednictvím e-mailu odeslaného na team@mmbtrebenice.cz,
  2. právo přístupu k Vašim osobním údajům zpracovaným Organizátorem, právo žádat jejich opravu či výmaz, jakož i právo na přenositelnost údajů, pokud je to technicky možné,
  3. právo požadovat od Organizátora informace o zpracování osobních údajů, o kategorii dotčených osobních údajů, o příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, o zdroji osobních údajů, pokud jsou získávány i z jiných zdrojů, než ode mne, např. z veřejných databází, informaci o způsobu zpracování, případně o profilování, a základní informace týkající se použitého postupu, významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vaší osobu,
  4. pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv udělený souhlas odvolat,
  5. právo na stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máte důvodné podezření, že došlo k újmě na Vašich právech či jinému porušení zákona při zpracování Vašich osobních údajů.
 
Pro realizaci výše uvedených práv využijte emailovou adresu team@mmbtrebenice.cz. Spolek je oprávněn ověřit v nezbytném rozsahu identitu žadatele. 
instagram